Προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία των δεδομένων έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διαχείριση των doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH. Η χρήση των ιστοσελίδων του doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH είναι δυνατή χωρίς καμία ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ειδικές υπηρεσίες της εταιρείας μας μέσω της ιστοσελίδας μας, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι απαραίτητη. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία, λαμβάνουμε γενικά τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου των δεδομένων, πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ) και σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων ανά χώρα που ισχύουν για το doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η εταιρεία μας θα ήθελε να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους μέσω της παρούσας δήλωσης για την προστασία των δεδομένων.

ως υπεύθυνος επεξεργασίας, η doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του δικτυακού τόπου. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο Internet μπορούν γενικά να έχουν τρωτά σημεία ασφαλείας, επομένως δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο να μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα με εναλλακτικά μέσα, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου.

1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων των doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο ευρωπαίος νομοθέτης για την έγκριση του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η πολιτική απορρήτου μας θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή τόσο για το κοινό όσο και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες. Για να διασφαλιστεί αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε τους όρους που χρησιμοποιήθηκαν εκ των προτέρων.

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους όρους, μεταξύ άλλων:

 • α) Προσωπικά δεδομέναΠροσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής "υποκείμενο των δεδομένων"). Αναγνωρίσιμο είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με τη σύνδεση με αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αναγνωριστικό αριθμό, δεδομένα τοποθεσίας, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά που αποτελούν έκφραση της φυσικής, φυσιολογικής, γενετικής, ψυχολογικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής ταυτότητας του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • (β) Υποκείμενο των δεδομένωνΕκμενού προσώπου είναι κάθε ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • γ) Επεξεργασία επεξεργασίας είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών σε σχέση με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η συλλογή, η οργάνωση, η παραγγελία, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάγνωση, η υποβολή ερωτημάτων, η χρήση, η αποκάλυψη με διαβίβαση, η διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παροχής, αντιστοίχισης ή σύνδεσης, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.
 • δ) Περιορισμός της επεξεργασίαςΠεριορθωτική επεξεργασία είναι η σήμανση των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής επεξεργασίας τους.
 • ε) Η κατάρτιση προφίλ είναι κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που σχετίζονται με την απόδοση της εργασίας, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα συμφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, την τοποθεσία ή τον τόπο του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • στ) Η ψευδωνυμοποίησηΕπιδιονισμός είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να εκχωρούνται σε συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν εκχωρηθεί σε φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή είναι αναγνωρίσιμο.
 • ζ) υπεύθυνος για την επεξεργασία ή υπεύθυνος επεξεργασίας ευθύνης ή υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η αρχή, ο φορέας ή άλλος φορέας που αποφασίζει, μόνος ή από κοινού με άλλους, για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και τα μέσα της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή από το δίκαιο των κρατών μελών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί ή μπορεί να προβλέψει τα ειδικά κριτήρια για τον ορισμό του σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών.
 • η) ο εκτελών την επεξεργασία είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, φορέας ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.
 • (i) Δικαιούχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, φορέας ή άλλος φορέας στον οποίο γνωστοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το αν είναι τρίτος ή όχι. Ωστόσο, οι αρχές που μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο πλαίσιο συγκεκριμένης ερευνητικής αποστολής δεν θεωρούνται αποδέκτες.
 • ι) Τρίτο μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, φορέας ή άλλος φορέας εκτός του υποκειμένου των δεδομένων, του υπευθύνου επεξεργασίας, του εκτελούνταπονήστες και των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό την άμεση ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούνταθέτη.
 • ια) Συγκατάθεση είναι κάθε δήλωση προθέσεων που υποβάλλεται οικειοθελώς από το υποκείμενο των δεδομένων με ενημερωμένο και κατηγορηματικό τρόπο στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη μορφή δήλωσης ή άλλης σαφούς καταφατικής πράξης με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι συμφωνεί με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

2. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος για τους σκοπούς του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, άλλων νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διατάξεων που έχουν χαρακτήρα προστασίας δεδομένων είναι:

doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH

Μπέργκγουολντστρ. 30

76227 Κάρλοβι Βάρι

Γερμανία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 072175088610

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@kleintierzentrum-durlach.de

Δικτυακός τόπος: www.tierarzt-karlsruhe-durlach.de

3. Όνομα και διεύθυνση του Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του υπευθύνου επεξεργασίας είναι:

Dipl.-Ök. Sven Jan Arndt, LL.M.

doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH

Μπέργκγουολντστρ. 30

76227 Κάρλοβι Βάρι

Γερμανία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 072175088610

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@tierarzt-karlsbad.de

Δικτυακός τόπος: www.tierarzt-karlsruhe-durlach.de

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή με οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

4. Μπισκότα

Οι ιστοσελίδες του doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται και αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο internet.

Πολλοί ιστότοποι και διακομιστές χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν ένα λεγόμενο αναγνωριστικό cookie. Ένα αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά με την οποία οι ιστότοποι και οι διακομιστές μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και τους διακομιστές που επισκέπτονται να διακρίνουν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης του υποκειμένου των δεδομένων από άλλα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet μπορεί να αναγνωριστεί και να αναγνωριστεί από το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.

Με τη χρήση cookies, η doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση των cookies.

Μέσω ενός cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στην ιστοσελίδα μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με την έννοια του χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας, όπως αναφέρεται παραπάνω. Σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα, ο χρήστης ενός ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookies δεν χρειάζεται να εισάγει ξανά τα δεδομένα πρόσβασης κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο, επειδή αυτό έχει αναληφθεί από τον ιστότοπο και το cookie που είναι αποθηκευμένο στο ηλεκτρονικό σύστημα του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα στοιχεία που έχει τοποθετήσει ένας πελάτης στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από την ιστοσελίδα μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται και έτσι μόνιμα να αντιταχθεί στη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη καθορισμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιήσει τη ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.

5. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Ο δικτυακός τόπος του doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών με κάθε κλήση της ιστοσελίδας από ένα υποκείμενο των δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Οι τύποι και οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται (1) μπορούν να καταγραφούν, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) η ιστοσελίδα, από την οποία ένα σύστημα πρόσβασης αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας (οι λεγόμενοι αναφέροντες), (4) στους υπο-ιστότοπους, στους οποίους έχουν πρόσβαση μέσω συστήματος πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας, (5) την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στην ιστοσελίδα, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που εξυπηρετούν την ασφάλεια σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα πληροφορικής μας.

όταν χρησιμοποιεί αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, το doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH δεν βγάζει συμπεράσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αντίθετα, αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να (1) παραδώσει σωστά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, (2) για τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας και τη διαφήμιση για αυτό, (3) για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής μας και την τεχνολογία της ιστοσελίδας μας, και (4) να παρέχει τις αρχές επιβολής του νόμου με τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιβολή του νόμου σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Συνεπώς, αυτά τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα αξιολογούνται στατιστικά από την doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH, αφενός και περαιτέρω, με στόχο την αύξηση της προστασίας των δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων στην εταιρεία μας, προκειμένου να διασφαλιστεί το βέλτιστο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής του διακομιστή αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα υποκείμενο των δεδομένων.

6. Συνδρομή σε σχόλια στο blog στην ιστοσελίδα

Τα σχόλια που διατυπώνονται στο blog του doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH μπορούν να προσυπογράψουν από τρίτους. Ειδικότερα, υπάρχει η πιθανότητα ότι ένας σχολιαστής μπορεί να εγγραφείτε στα σχόλια που ακολουθούν το σχόλιό τους σε μια συγκεκριμένη θέση blog.

Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιλέξει την επιλογή εγγραφής σε σχόλια, ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποστέλλει ένα αυτόματο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης για να επαληθεύσει, κατά τη διαδικασία διπλής επιλογής, εάν ο κάτοχος της καθορισμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επιλέξει πραγματικά αυτήν την επιλογή. Η επιλογή εγγραφής σε σχόλια μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή.

7. Συνήθης διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης ή εάν αυτό έχει προβλεφθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλο νομοθέτη στους νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Εάν ο σκοπός της αποθήκευσης αρθεί ή λήξει η προθεσμία αποθήκευσης που ορίζει ο ευρωπαίος νομοθέτης ή άλλος αρμόδιος νομοθέτης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποκλείονται ή θα διαγράφονται συστηματικά και σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

8. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 • α) Το δικαίωμα επιβεβαίωσηςΤο υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχει ο ευρωπαίος νομοθέτης να απαιτεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να πιστοποιεί εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να αποδείξει αυτό το δικαίωμα επιβεβαίωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.
 • β) Δικαίωμα ενημέρωσηςΟ υποκείμενο των δεδομένων προσώπου με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχει ο Ευρωπαίος νομοθέτης να λαμβάνει ανά πάσα στιγμή δωρεάν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται σχετικά με αυτόν και αντίγραφο των πληροφοριών αυτών. Επιπλέον, ο ευρωπαίος νομοθέτης έχει χορηγήσει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες πληροφορίες:
  • τους σκοπούς της επεξεργασίας
  • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία
  • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή εξακολουθούν να γνωστοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως για παραλήπτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
  • εις δυνατόν, την προβλεπόμενη διάρκεια για την οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αυτής
  • την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν ή περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή του δικαιώματος εναντιότητας στην εν λόγω επεξεργασία
  • την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή
  • εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων: όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων
  • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική και το πεδίο εφαρμογής και τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο της εν λόγω επεξεργασίας στο υποκείμενο των δεδομένων
  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στο κατά πόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή, το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη διαβίβαση. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να αποκτήσει αυτό το δικαίωμα πρόσβασης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.
 • γ) Δικαίωμα διόρθωσης Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχει ο ευρωπαίος νομοθέτης να ζητήσει την άμεση διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών της επεξεργασίας, να ζητήσει την ολοκλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να απαλλαγεί από αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.
 • δ) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη)Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να απαιτεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και όχι χωρίς καθυστέρηση, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους και ότι η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:
  • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί ή υποβληθεί σε επεξεργασία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τον οποίο δεν είναι πλέον απαραίτητα.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεσή του στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) τον ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι προτεραιότητας για την επεξεργασία, ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.
  • Τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.
  • Η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των κρατών μελών στα οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.
  Εάν ισχύει ένας από τους παραπάνω λόγους και ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από το doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος της doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH θα μεριμνήσει για την άμεση συμμόρφωση με το αίτημα διαγραφής. Εάν τα προσωπικά δεδομένα έχουν δημοσιοποιηθεί από το doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH και η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη σύμφωνα με το άρθρο 10παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 17 sec. 1 Η DS-GR υποχρεώνει να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος υλοποίησης, για να ενημερώσει άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που επεξεργάζονται τα δημοσιευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι το υποκείμενο των δεδομένων δεν έχει ζητήσει από το υποκείμενο των δεδομένων από αυτούς τους άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων να διαγράψει όλους τους συνδέσμους προς τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε αντίγραφα ή αναπαραγωγές των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπάλληλος της doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH θα μεριμνήσει για τα απαραίτητα μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
 • ε) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Κάθε πρόσωπο που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχει ο ευρωπαίος νομοθέτης να απαιτεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να περιορίζει την επεξεργασία, εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη, το υποκείμενο των δεδομένων αρνείται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και αντ 'αυτού απαιτεί τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τα χρειάζεται για να διεκδικήσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερτερούν των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.
  Εάν πληρούται μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από την doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος της doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH θα μεριμνήσει για τον περιορισμό της επεξεργασίας.
 • στ) Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων Κάθε υποκείμενο των δεδομένων που προέρχεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον ευρωπαίο νομοθέτη το δικαίωμα να λαμβάνει σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανή μορφότυπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, τα οποία έχουν παρασχεθεί από το υποκείμενο των δεδομένων σε υπεύθυνο επεξεργασίας. Έχει επίσης το δικαίωμα να παρέχει τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή προς την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η οποία έχει μεταφερθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας. Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει τη μεταφορά των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων. Προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο της doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH.
 • ζ) Δικαίωμα κατά του προσώπου που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχει ο ευρωπαίος νομοθέτης να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή του, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) ή στ ΓΚΠΔ. Το ίδιο ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. η doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH δεν επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση ένστασης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερτερεί των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ή η επεξεργασία χρησιμεύει για να διεκδικήσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις. Εάν η doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άμεση εμπορική προώθηση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της εν λόγω διαφήμισης. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ, στο βαθμό που σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορία. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία του doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, η doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς αυτούς. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή του, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος. Για να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με οποιονδήποτε υπάλληλο της doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH ή με άλλο υπάλληλο. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι επίσης ελεύθερο να ασκήσει το δικαίωμα ενστάσεώς του σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, κατά παρέκκλιση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.
 • η) Αυτοματοποιημένες αποφάσεις κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλΤο πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ· η οποία έχει έννομο αποτέλεσμα εις βάρος της ή ομοίως την θίγει σημαντικά, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση (1) δεν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας, ή (2) επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ότι η νομοθεσία αυτή περιέχει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των νόμιμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, ή (3) με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν η απόφαση (1) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου της επεξεργασίας, ή (2) λαμβάνεται με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών καθώς και των νόμιμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του δικαιώματος παρέμβασης προσώπου εκ μέρους του υπευθύνου της επεξεργασίας, να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει δικαιώματα σχετικά με αυτοματοποιημένες αποφάσεις, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.
 • i) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για την προστασία των δεδομένων Οποιοδήποτε πρόσωπο το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχει ο Ευρωπαίος νομοθέτης να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

9. Προστασία δεδομένων για τις αιτήσεις και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων με σκοπό την επεξεργασία της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να γίνει ηλεκτρονικά. Αυτό ισχύει ιδίως όταν ο αιτών υποβάλλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας τα σχετικά έγγραφα της αίτησης με ηλεκτρονικά μέσα, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω διαδικτυακής φόρμας στον ιστότοπο. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας συνάψει σύμβαση εργασίας με αιτούντα, τα διαβιβαζόμενα δεδομένα αποθηκεύονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συνάψει σύμβαση εργασίας με τον αιτούντα, τα έγγραφα της αίτησης διαγράφονται αυτομάτως δύο μήνες μετά την κοινοποίηση της απόφασης ακύρωσης, υπό τον όρο ότι δεν αποκλείονται άλλα έννομα συμφέροντα του υπευθύνου επεξεργασίας. Άλλα έννομα συμφέροντα υπό την έννοια αυτή περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του γενικού νόμου περί ίσης μεταχείρισης (AGG).

10. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση και τη χρήση του Facebook

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία της εταιρείας Facebook σε αυτή την ιστοσελίδα. Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χώρος κοινωνικής συνάντησης που λειτουργεί στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Facebook δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσουν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάσουν φωτογραφίες και να δικτυωθούν μέσω αιτημάτων φιλίας.

Η εταιρεία λειτουργίας του Facebook είναι Facebook, Inc,, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων ζει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της ιστοσελίδας, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Facebook (facebook plug-in), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του Facebook να κατεβάσει μια αναπαράσταση της αντίστοιχης συνιστώσας του Facebook του Facebook. Μια επισκόπηση όλων των προσθηκών του Facebook μπορεί να βρεθεί σε https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας της ιστοσελίδας μας που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Facebook ταυτόχρονα, το Facebook αναγνωρίζει με κάθε κλήση της ιστοσελίδας μας από το υποκείμενο των δεδομένων και καθ' όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης διαμονής στην ιστοσελίδα μας, ποια συγκεκριμένη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο facebook και εκχωρούνται από το Facebook στον αντίστοιχο λογαριασμό facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Αν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει ένα από τα κουμπιά του Facebook που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, όπως το κουμπί "Μου αρέσει" ή αν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει κάποιο σχόλιο, το Facebook εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του Facebook του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Το Facebook λαμβάνει πληροφορίες μέσω της συνιστώσας του Facebook ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Facebook κατά τη στιγμή της πρόσβασης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο του Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εμποδίσει τη μετάδοση με την αποσύνδεση από το λογαριασμό του στο Facebook πριν από την κλήση της ιστοσελίδας μας.

Η πολιτική δεδομένων που δημοσιεύεται από το Facebook, η οποία είναι διαθέσιμη σε https://de-de.facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Εξηγεί επίσης ποιες ρυθμίσεις προσφέρει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες εφαρμογές που καθιστούν δυνατή την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την απόκρυψη της μεταφοράς δεδομένων στο Facebook.

11. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση και τη χρήση του Google Analytics (με ανωνυμοποίηση)

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το στοιχείο Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης) σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η διαδικτυακή ανάλυση είναι η συλλογή, συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστοσελίδες. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με το ποια ιστοσελίδα ένα υποκείμενο δεδομένων ήρθε σε μια ιστοσελίδα από (τα λεγόμενα referrers), ποιες υποσελίδες της ιστοσελίδας ήταν προσβάσιμες ή πόσο συχνά και για το χρονικό διάστημα παραμονής μια δευτερεύουσα σελίδα προβλήθηκε. Μια ανάλυση ιστού χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας και για την ανάλυση κόστους-οφέλους της διαφήμισης στο Διαδίκτυο.

Ο φορέας εκμετάλλευσης της συνιστώσας Google Analytics είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο, D04 E5W5, Ιρλανδία.

Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την προσθήκη "_gat._anonymizeIp" για ανάλυση ιστού μέσω του Google Analytics. Μέσω αυτής της προσθήκης, η διεύθυνση IP της σύνδεσης του υποκειμένου των δεδομένων στο Διαδίκτυο περικόπτεται από την Google και ανωνυμοποιείται όταν η πρόσβαση στους ιστοτόπους μας γίνεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο συμβαλλόμενο κράτος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι η ανάλυση της ροής των επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που λαμβάνει, μεταξύ άλλων, για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας μας, να συντάξει ηλεκτρονικές αναφορές για εμάς που εμφανίζουν τις δραστηριότητες στις ιστοσελίδες μας και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Το Google Analytics ορίζει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google είναι σε θέση να αναλύσει τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων ζητείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του Google Analytics να μεταδώσει δεδομένα στην Google με σκοπό την ηλεκτρονική ανάλυση. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google λαμβάνει γνώση των προσωπικών δεδομένων, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία, μεταξύ άλλων, εξυπηρετούν την Google για την παρακολούθηση της προέλευσης των επισκεπτών και των κλικ και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε τις δηλώσεις προμήθειας.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων στην ιστοσελίδα μας από το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, αυτά τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Internet που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, μεταφέρονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από την ιστοσελίδα μας, όπως ήδη φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται και έτσι μόνιμα να αντιταχθεί στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης την Google να τοποθετήσει ένα cookie στο σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google Analytics μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη συλλογή δεδομένων που παράγονται από το Google Analytics, τα οποία σχετίζονται με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, καθώς και με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και να αποτρέψει τα δεδομένα αυτά. Για να γίνει αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κάνει λήψη και εγκατάσταση ενός πρόσθετου προγράμματος περιήγησης κάτω από τη σύνδεση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript ότι δεν επιτρέπεται η μετάδοση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τις επισκέψεις σε ιστότοπους στο Google Analytics. Η εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης θεωρείται από την Google ως αντίφαση. Εάν το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων διαγραφεί, μορφοποιηθεί ή επανεγκατασταθεί αργότερα, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επανεγκαταστήσει το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης καταργηθεί ή απενεργοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων ή από άλλο άτομο που καταλογίζεται στην ισχύ του, είναι δυνατό να επανεγκαταστήσετε ή να ενεργοποιήσετε ξανά το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες και η ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμες σε https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ και http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Το Google Analytics εξηγείται με περισσότερες λεπτομέρειες στο πλαίσιο αυτού του συνδέσμου https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση και τη χρήση του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει υπηρεσίες από το Google Remarketing σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google Remarketing είναι ένα χαρακτηριστικό του Google AdWords που επιτρέπει σε μια εταιρεία να προβάλλει διαφημίσεις σε χρήστες του διαδικτύου που έχουν προηγουμένως στον ιστότοπο της εταιρείας. Επομένως, η ενσωμάτωση του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google επιτρέπει σε μια εταιρεία να δημιουργεί διαφημίσεις σχετικές με τους χρήστες και, κατά συνέπεια, να προβάλλει διαφημίσεις σχετικές με το ενδιαφέρον στον χρήστη του Διαδικτύου.

Ο φορέας εκμετάλλευσης των υπηρεσιών του Google Remarketing είναι οι Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο, D04 E5W5, Ιρλανδία.

Σκοπός του Επαναληπτικού μάρκετινγκ Google είναι η προβολή διαφημίσεων σχετικών με το ενδιαφέρον. Το Google Remarketing μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις μέσω του διαφημιστικού δικτύου της Google ή να τις προβάλλουμε σε άλλους ιστότοπους που είναι προσαρμοσμένοι στις ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών του Διαδικτύου.

Το Google Remarketing ορίζει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Με τον καθορισμό του cookie, η Google θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τον επισκέπτη στον ιστότοπό μας, εάν στη συνέχεια έχει πρόσβαση σε ιστότοπους που είναι επίσης μέλη του διαφημιστικού δικτύου της Google. Με κάθε κλήση ενός ιστότοπου στον οποίο έχει ενσωματωθεί η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Google, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του υποκειμένου των δεδομένων ταυτίζεται αυτόματα με την Google. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google λαμβάνει γνώση προσωπικών δεδομένων, όπως η διεύθυνση IP ή η συμπεριφορά περιήγησης του χρήστη, τα οποία χρησιμοποιεί η Google, μεταξύ άλλων, για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με το ενδιαφέρον.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως οι ιστότοποι που επισκέπτονται το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Internet που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, μεταφέρονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από την ιστοσελίδα μας, όπως ήδη φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται και έτσι μόνιμα να αντιταχθεί στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης την Google να τοποθετήσει ένα cookie στο σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google Analytics μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google. Για να γίνει αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να καλέσει www.google.de/settings/ads από τη σύνδεση και να κάνει τις επιθυμητές ρυθμίσεις από κάθε ένα από τα προγράμματα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιεί.

Περισσότερες πληροφορίες και η ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση και τη χρήση του Google AdWords

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το Google AdWords σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία διαφήμισης στο Διαδίκτυο που επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να προβάλλουν διαφημίσεις τόσο στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης της Google όσο και στο διαφημιστικό δίκτυο της Google. Το Google AdWords επιτρέπει σε έναν διαφημιζόμενο να προκατανίφει συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζουν μια διαφήμιση στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google μόνο όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης για να ανακτήσει ένα αποτέλεσμα αναζήτησης που σχετίζεται με λέξεις-κλειδιά. Στο δίκτυο διαφημίσεων Google, οι διαφημίσεις διανέμονται σε ιστότοπους που σχετίζονται με θέματα χρησιμοποιώντας έναν αυτόματο αλγόριθμο και σύμφωνα με τις λέξεις-κλειδιά που έχουν οριστεί προηγουμένως.

Ο φορέας εκμετάλλευσης των υπηρεσιών του Google AdWords είναι το Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο, D04 E5W5, Ιρλανδία.

Σκοπός του Google AdWords είναι η προώθηση της ιστοσελίδας μας με την προβολή διαφημίσεων σχετικών με το ενδιαφέρον στους ιστότοπους τρίτων εταιρειών και στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google και η προβολή διαφημίσεων τρίτων στον ιστότοπό μας.

Αν ένα υποκείμενο δεδομένων φτάσει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Google, ένα λεγόμενο cookie μετατροπής αποθηκεύεται στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων από την Google. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Ένα cookie μετατροπής λήγει μετά από τριάντα ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, το cookie μετατροπής χρησιμοποιείται για να παρακολουθείτε αν ορισμένες δευτερεύουσες σελίδες, όπως το καλάθι αγορών από ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταστημάτων, έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Το cookie μετατροπής επιτρέπει τόσο σε εμάς όσο και στην Google να κατανοήσουμε αν ένα υποκείμενο δεδομένων που έχει εισέλθει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης του AdWords δημιούργησε έσοδα, δηλαδή ολοκλήρωσε ή ακύρωσε μια αγορά αγαθών.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται από την Google για τη συγκέντρωση στατιστικών επισκέψεων για τον ιστότοπό μας. Με τη σειρά μας, χρησιμοποιούμε αυτά τα στατιστικά στοιχεία επισκέψεων για να προσδιορίσουμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που μας έχουν διδαχθεί μέσω διαφημίσεων του AdWords, για να προσδιορίσουμε την επιτυχία ή την αποτυχία κάθε διαφήμισης του AdWords και για να βελτιστοποιήσουμε τις διαφημίσεις μας στο AdWords για το μέλλον. Ούτε η εταιρεία μας ούτε άλλοι διαφημιζόμενοι του Google AdWords λαμβάνουν πληροφορίες από την Google που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν το υποκείμενο των δεδομένων.

Το cookie μετατροπής χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως οι ιστότοποι που επισκέπτονται το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Internet που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, μεταφέρονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από την ιστοσελίδα μας, όπως ήδη φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται και έτσι μόνιμα να αντιταχθεί στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης την Google να θέσει ένα cookie μετατροπής στο σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google AdWords μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google. Για να γίνει αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να καλέσει www.google.de/settings/ads από τη σύνδεση και να κάνει τις επιθυμητές ρυθμίσεις από κάθε ένα από τα προγράμματα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιεί.

Περισσότερες πληροφορίες και η ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση και τη χρήση του Instagram

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία της υπηρεσίας Instagram σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Instagram είναι μια υπηρεσία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως οπτικοακουστική πλατφόρμα και επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο και επίσης να μοιράζονται τέτοια δεδομένα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Ο φορέας εκμετάλλευσης των υπηρεσιών του Instagram είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2 Ιρλανδία.

Με κάθε κλήση μιας από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της ιστοσελίδας, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Instagram (κουμπί Insta), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο instagram να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου του Instagram. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Instagram λαμβάνει γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας της ιστοσελίδας μας που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.

Αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Instagram ταυτόχρονα, το Instagram αναγνωρίζει με κάθε κλήση της ιστοσελίδας μας από το υποκείμενο των δεδομένων και καθ' όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης διαμονής στον ιστότοπό μας, η οποία συγκεκριμένα υποσελίδα των επισκέψεων στο υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο Instagram και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό Instagram του υποκειμένου των δεδομένων μέσω Instagram. Αν το υποκείμενο των δεδομένων ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά του Instagram που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μεταφέρονται μαζί του θα αντιστοιχιστούν στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του Instagram του υποκειμένου των δεδομένων και θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το Instagram.

Το Instagram λαμβάνει πληροφορίες μέσω της συνιστώσας του Instagram ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Instagram κατά τη στιγμή της πρόσβασης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Instagram ή όχι. Αν μια τέτοια μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο Instagram δεν είναι επιθυμητή από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εμποδίσει τη μετάδοση με την αποσύνδεση από το λογαριασμό του στο Instagram πριν καλέσει τον ιστότοπό μας.

Περισσότερες πληροφορίες και η ισχύουσα πολιτική απορρήτου του Instagram μπορείτε να βρείτε στο https://help.instagram.com/155833707900388 και https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

15. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τη χρήση και τη χρήση του Shariff

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το στοιχείο Shariff σε αυτή την ιστοσελίδα. Το στοιχείο Sharif παρέχει κουμπιά μέσων κοινωνικής δικτύωσης που συμμορφώνονται με την προστασία των δεδομένων. Shariff αναπτύχθηκε για το γερμανικό περιοδικό υπολογιστών c't και δημοσιεύεται από GitHub, Inc.

Ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη του συστατικού είναι GitHub, Α.Ε. 88 Colin P. Kelly Junior Street, Σαν Φρανσίσκο, CA 94107, ΗΠΑ.

Συνήθως, οι λύσεις κουμπιών που παρέχονται από τα κοινωνικά δίκτυα μεταδίδουν προσωπικά δεδομένα στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο, ακόμη και όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο στον οποίο έχει ενσωματωθεί ένα κουμπί κοινωνικής δικτύωσης. Με τη χρήση του στοιχείου Shariff, τα προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται στα κοινωνικά δίκτυα μόνο όταν ο επισκέπτης σε μια ιστοσελίδα πιέζει ενεργά ένα από τα κουμπιά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο Sharif είναι διαθέσιμες από το περιοδικό υπολογιστών c't υπό http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Ο σκοπός της χρήσης της συνιστώσας Sharif είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας και ταυτόχρονα να μας επιτρέψει να ενσωματώσουμε μια λύση κουμπιών για τα κοινωνικά δίκτυα σε αυτή την ιστοσελίδα.

Περισσότερες πληροφορίες και η ισχύουσα πολιτική απορρήτου του GitHub είναι διαθέσιμες στο https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

16. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τη χρήση και τη χρήση του Xing

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία από το Xing σε αυτήν την τοποθεσία Web. Το Xing είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στο Internet και επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με υπάρχουσες επαγγελματικές επαφές και να δημιουργούν νέες επαγγελματικές επαφές. Οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα προσωπικό προφίλ του εαυτού τους στο Xing. Για παράδειγμα, οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν προφίλ εταιρειών ή να δημοσιεύσουν κενές θέσεις εργασίας στο Xing.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης της Xing είναι XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Αμβούργο, Γερμανία.

Με κάθε κλήση μιας από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της ιστοσελίδας, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Xing (Xing-Plug-In), το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο Xing να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου Xing του Xing. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσθήκες Xing, ανατρέξτε στο θέμα https://dev.xing.com/plugins. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Xing ενημερώνεται για το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Xing ταυτόχρονα, η Xing αναγνωρίζει με κάθε κλήση της ιστοσελίδας μας από το υποκείμενο των δεδομένων και καθ' όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης διαμονής στην ιστοσελίδα μας, η οποία συγκεκριμένα υποσελίδα της ιστοσελίδας μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο Xing και εκχωρούνται από το Xing στον αντίστοιχο λογαριασμό Xing του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει ένα από τα κουμπιά Xing που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, όπως το κουμπί "Κοινή χρήση", η Xing εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Xing του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Η Xing λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Xing ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Xing ταυτόχρονα κατά τη στιγμή της πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Xing ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στην Xing δεν είναι επιθυμητή από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εμποδίσει τη μετάδοση με την αποσύνδεση από το λογαριασμό του Xing πριν από την κλήση της ιστοσελίδας μας.

Οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που δημοσιεύονται από την Xing, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε https://www.xing.com/privacy, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Xing. Επιπλέον, η Xing έχει δημοσιεύσει https://www.xing.com/app/share?op=data_protection ειδοποιήσεις απορρήτου για το κουμπί κοινής χρήσης XING.

17. Νομική βάση για τη μεταποίηση

Το άρθρο 6 I lit. ένας ΓΚΠΔ χρησιμεύει ως η νομική βάση για την εταιρεία μας για τις εργασίες επεξεργασίας στις οποίες λαμβάνουμε συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση εργασιών επεξεργασίας που είναι αναγκαίες για την παράδοση αγαθών ή την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αντιπαροχής, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 i.b ΓΚΠΔ. Το ίδιο ισχύει και για τις εν λόγω εργασίες μεταποίησης που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή προσυμβατικά μέτρα, για παράδειγμα σε περιπτώσεις ερωτημάτων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Εάν η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο 6 i lit.c ΓΚΠΔ. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης στην εταιρεία μας ήταν να τραυματιστεί και το όνομά του, την ηλικία, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικής σημασίας πληροφορίες έπρεπε να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλα τρίτα μέρη. Η επεξεργασία θα βασίζεται στη συνέχεια στο άρθρο 6 i lit. d ΓΚΠΔ.
Σε τελική ανάλυση, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 I lit. στ ΓΚΠΔ. Αυτή η νομική βάση βασίζεται σε πράξεις επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από καμία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων. Μας επιτρέπεται να κάνουμε αυτού του είδους την επεξεργασία, ιδίως επειδή αναφέρθηκαν συγκεκριμένα από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Συναφώς, έκρινε ότι το έννομο συμφέρον θα μπορούσε να θεωρηθεί αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπευθύνου της επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47 της προτάσεως 2 του ΓΚΠΔ).

18. Έννομα συμφέροντα στην επεξεργασία την οποία επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος

Βάσει του άρθρου 6 i lit. στ ΓΚΠΔ, το έννομο συμφέρον μας για την άσκηση των δραστηριοτήτων μας προς όφελος της ευημερίας όλων των εργαζομένων μας και των μετόχων μας βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. στ ΓΚΠΔ.

19. Διάρκεια για την οποία θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Το κριτήριο για τη διάρκεια της αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αντίστοιχη νόμιμη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, τα σχετικά δεδομένα διαγράφονται συστηματικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης ή την έναρξη της σύμβασης.

20. Νομικές ή συμβατικές απαιτήσεις για την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· ανάγκη σύναψης της σύμβασης· υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· πιθανές συνέπειες της μη παροχής

Σας ενημερώνουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικούς κανονισμούς.B) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικούς κανονισμούς (π.B. πληροφορίες σχετικά με τον συμβατικό εταίρο).
Κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να είναι απαραίτητο για ένα υποκείμενο των δεδομένων να μας παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Για παράδειγμα, το υποκείμενο των δεδομένων είναι υποχρεωμένο να μας παρέχει προσωπικά δεδομένα εάν η εταιρεία μας συνάψει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα σήμαινε ότι η σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων δεν θα μπορούσε να συναφθεί.
Πριν από την παροχή προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με έναν από τους υπαλλήλους μας. Ο υπάλληλος μας διευκρινίζει κατά περίπτωση εάν η παροχή των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή απαιτείται για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και ποιες συνέπειες θα έχει η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων.

21. Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή προφίλ.

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων συντάχθηκε από τη γεννήτρια δήλωσης προστασίας δεδομένων της DGD Deutsche Gesellschaft für Daternschutz GmbH, η οποία ενεργεί ως εξωτερικός υπάλληλος προστασίας δεδομένων Straubing, σε συνεργασία με το δικηγόρο για το δίκαιο προστασίας δεδομένων Christian Solmecke.

Κύλιση στην κορυφή